Annetta Hinson

Nov 27, 2023

Design ideas for the woodpecker pattern.

Annetta Hinson

We recently visited Annetta Hinson in Cemlyn. She has lived in the same cottage all her life and raised her children there. In October she celebrated  her 100th birthday. While we were talking I noticed a woodpecker on her bird feeder and she explained they were regular visitors. When I researched woodpeckers on my return home I discovered that they work in a pair to build the nest, keep the eggs incubated and feed the chicks. Annetta’s husband had only recently passed away, a few months previously and I felt it would be very fitting to design a pattern incorporating woodpeckers for her portrait.

Buom yn ymweld ag Annetta Hinson yng Nghemlyn yn ddiweddar. Mae hi wedi byw yn yr un bwthyn ar hyd ei hoes ac wedi magu ei phlant yno. Ym mis Hydref dathlodd ei phen-blwydd yn 100 oed. Tra roeddem yn siarad sylwais ar gnocell y coed ar ei bwydwr adar ac eglurodd eu bod yn ymwelwyr cyson. Wrth ymchwilio i gnocell y coed ar ôl dychwelyd adref darganfyddais eu bod yn gweithio mewn pâr i adeiladu'r nyth, cadw'r wyau wedi'u deor a bwydo'r cywion. Dim ond yn ddiweddar yr oedd gŵr Annetta wedi marw, ychydig fisoedd ynghynt a theimlais y byddai’n addas iawn dylunio patrwm yn ymgorffori cnocell y coed ar gyfer ei phortread.

Instagram

Get in
Touch

+44 (0) 7887 774 475

send a message below ...

2 + 6 =